Gyermekkép - óvodakép - ovoda.degyfk

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Magunkról
Gyermekképünk
..............................................................................................................................................................................................................................
Óvodai nevelésünk központjában a GYERMEK áll, aki mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.
Fejlődését meghatározó tényezők:
 • a genetikai adottságok
 • az érés sajátos törvényszerűségei
 • a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások
Valljuk, hogy a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezetet szerepe a meghatározó.

Elfogadjuk az egyedi, eltérő ill. fejlődésbeli különbségeket, amelyet alapnak tekintünk a gyermeki fejlődés támogatásában.

Minden gyerek egy adott személyiség, egy individuum:
 • eltérő adottságokkal jött a világra
 • eltérő környezetben nevelkedik
 • eltérő az érdeklődése
 • eltérő fejlettségi szinttel rendelkezik
 • eltérő a fejlődési üteme
Ennek következtében, életkoronként egyénenként eltérőek, ill. eltérőek lehetnek a testi és lelki szükségletei.

Biztosítjuk minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú, szeretetteljes nevelésben részesüljön és a meglévő hátrányaik csökkenjenek.
Elfogadjuk és valljuk, hogy minden gyerek hordoz magában valamilyen ÉRTÉKET.
 • olyan értékeket, amely az egyéni fejlődését segíti elő - individuális értékek,
 • olyan értékeket, mely a szűkebb és tágabb környezete - az emberi közösség fejlődéséhez járul hozzá - közösségalakító értékek. Vállaljuk az emberi értékek közvetítését.

A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vétele mellett, a gyermeki személyiség kibontakoztatásán keresztül, a befogadás, az esélyteremtés az esélyegyenlőségek megteremtése érdekében:
 • szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését,
 • a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek gondozását, fejlődésüknek támogatását fontos feladatunknak tekintjük, ezért fejlesztési stratégiánk kimunkálásában minden gyermek számára biztosítjuk az egyenlő hozzáférést.
Ebből következően:
 • gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk,
 • az eredményes iskola-óvoda átmenet megkönnyítésére,
 • elősegítve a társadalmi egyenlőség megvalósítását és az ezzel kapcsolatos előítéletek lebontását, a hátrányok csökkentését,
 • biztosítva a szabad játék kitüntetett szerepét.

Óvodaképünk
Óvodánk biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit a személyi, tárgyi és szakmai feltételek biztosításával.
A beíratott gyermekek számára megteremtjük az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkört a befogadás változatos módszereivel.
Az óvoda funkciói: az óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciók közvetetten segítik a következő életszakaszba / kisiskolás/ átlépéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatása mellett az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, a gyerekek fejlődésének nyomon követésével.
Óvodánk tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével, a pedagógusok és az óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők személyes példájukkal segítik a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.
A nevelésünkben alkalmazott összehangolt pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodnak és biztosítják minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét.
A roma nemzetiséghez tartozó gyermekek nevelésében támogatjuk a befogadás lehetőségét, a nemzetiségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
Az ingergazdag környezet biztosítja a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartását, a gyermeki kérdések támogatását, a mindennapi anyanyelvi és értelmi nevelést és fejlesztését.

A Gyakorló Óvoda céljai
A 3-7 éves gyermek eltérő fejlődési ütemének és érési jellemzőinek szem előtt tartásával a gyermeki személyiséghez igazított pedagógiai módszerek alkalmazásával, játékos keretek között alakuljon:
 • az egészséges sokoldalú személyiség,
 • gyermekek környezettudatos szemlélete,
 • a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi- lelki, szociális, értelmi érettség.
 • a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek:
  • A sajátos nevelési igényű gyermekeknél érvényesüljenek a gyermekeket megillető jogok, és csökkenjenek a sajátosságokból adódó különbségek
  • A tehetséges gyermek átlag feletti speciális egyéni képességei kerüljenek felszínre és intenzíven fejlődjenek
  • A hátrányos helyzetű gyermekek összehangolt integrált nevelése révén, az
   esélyeik növekedjenek, az indulási hátrányaik csökkenjenek, az iskolába való
   átmenet zökkenő mentesebbé váljon
  • a roma nemzetiségű gyermekek egyéni fejlettségüknek, képességeiknek megfelelően ismerjék meg kultúrájuk elemeit, szokásait, ezáltal erősödjön identitástudatuk
Olyan óvoda, ahol a gyermek, szülő, pedagógus, hallgató egyaránt jól érzi magát, ahol:
 • "A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi." (ONAP)
 • A sokszínű óvodai nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek sokoldalú személyiségfejlődését és egyéni képességeinek kibontakoztatását.
 • Az óvoda a családdal együtt, a családi nevelés kiegészítőjeként, s korrekciójaként segíti a gyerekek személyiségének sokirányú fejlődését.
 • A gyermek személyisége elsősorban a mással nem helyettesíthető játéktevékenységben fejlődik.
 • A tevékenységeken keresztül az életkorhoz igazodó műveltségtartalmak közvetítésével segítjük a gyermek önmagához viszonyított fejlődését.
 • A gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése érdekében biztosítjuk a személyi, tárgyi feltételeket.
 • A hallgatói képzésben is a gyermekközpontúság érvényesül.
robertkiss
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz